چه کسانی مورد لطف خداوند قرار نمی گیرند؟

چه کسانی مورد لطف خداوند قرار نمی گیرند؟

اما گروهی از انسان‌ها به جای شکر و سپاس در برابر نعمت‌های الهی با انجام گناهانی که مرتکب می‌شوند، خود را از دایره رحمت خداوند دور می‌کنند.
منبع: فارسمطالب جدید