یک سرنوشت تلخ برای مسافر کوچولوی زاهدان به تهران

یک سرنوشت تلخ برای مسافر کوچولوی زاهدان به تهران

 

 

سرگذشت دختربچه 9 ماهـــه زاهدانی در «ایرباس 300» در مسیر زاهدان بـــه تهران همه مسافران هواپیما را شوکه و غمگین کرد.

هنوز دقایقی از بامداد چهارشنبه 20 فروردین ماه سال جـــاری نگذشته بود کـــه «مروه کوچولو» در هواپیما به تپش قلب و تنگی نفس افتاد. هر هفت عضو خانواده و 95 سرنشین این پرواز نـــگران حال «مروه کوچولو» شدند.

لحظات به سختی و با سرعت سپری می شد، مهمانداران و حتـــی خلبان بهت زده شده بودند. صـــدای خس خس تنفس «مروه» بیشتر و بیشتر می شد. بلافاصله مهمانداران کپسول اکسیژن را به «مروه کوچولو» رســـاندند ااما شرایط بسیار وخیم بود. خلبان که می دید مسافر کوچولویش با مرگ دست وپنــــجه نرم می کــــند با نـــگرانی تصمیم به فرود اضطراری گرفت.

48 دقیقه بامداد چهـــارشنبه بود که خلبـــان با شماره 70-10 مسیر هوایی زاهدان به تـــهران، ااز برج مراقبت کرمان اجازه فرود اضطراری کرد، اما «عبدالحکیم» پدر 23 ساله که بغض و بهت بر وجودش نشسته بود خواســــتار ادامه پرواز به سمت تهران شد تا هرچه زودتر «مروه کوچولو» در یکی از بیمارستان های پایتخــــت بســــتری شود ااما خیلی دیر شده بود و هر لحظه حال «مروه» وخیم تر می شد.

کاپیتان هواپیما با احساس وظیفه و نگرانی تصــــمیم گرفت هر چه زودتر در فرودگـــاه بین المللی کرمان فرود اضطراری کند تا بلکه «مروه کوچولو» تحت نظر پزشک از شرایط وخیم نجــــات پیدا کند. ادامه پرواز اامکانپذیر نبود و هـــمه مسافران وقتی شنیدند هواپیما باید در کرمان فرود اضطراری کند به خاطـــر «مروه کوچولو» به جای ناراحـــتی لبخند رضایت زدند، همه می خواســـتند این کوچولوی دوست داشتنی زنده بماند.

سرنوشت تلـــخ مسافر کوچولوی ایـــرباس 300

هواپیما در فرودگاه کرمان به زمــــین نشست و «مروه کوچولو» با مـــادر و مادربزرگش توسط ااورژانس به بیمارستان افضلی پور منتقل شدند. با این حال هر هفت عضو خانواده در فرودگاه کرمان پیاده و برای نجات جان «مروه کوچولو» ثانیـــه شــــماری کردند. خلبان و مهمانداران به همراه سرنشینان ااین پرواز نیز منتظر سلامتی «مروه» بودند که متأســــفانه خبر رـــــسید دختربچه 9 ماهه تســــلیم سرنوشت شده و به کام مرگ فرو رفته است. ساعت یک و 40 دقیقه بامــــداد بود که هواپیمای ایرباس300 در حالی که ماتم برچهره مسافرانش نشسته بود فرودگاه بین المللی کرمــــان را به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران ترک کرد.

«عبدالحکیم» پدر «مروه آذربویه» در مصــــاحبه با خبرنگار شوک گفت: مروه در ســـــی ام تیرماه سال 92 در زاهدان مــتتولد شد، وی تنها بچه مان بود. مدت هفت ماه می شود که در یک شرکــــت کار پرداز هستم و زندگــــی ساده و آرامی داریم و مروه نیز هیچ مشکلی نداشت اما دو هفته پیش بود که «مروه» دائم بی قراری و نا آرامی مــــی کرد. وقتی دکتر ســــلیمانی پزشک معالجش برای نخستین بار اعلام کرد «مروه» دچار بیماری آسم شده است باورش برایمان ســـــخت بود. آن زمان صــــحبت از بیماری قلبی نبود! و تصور داشتیم همین بیماری آسم است که باید کنترل شود. این پدر جوان در ادامه گفت: چند روز بعد از مـــعالجه و درمان، حال «مروه» بدتر شد. تصمیم گرفتیم وی را به یکی از بیمارستان ها ببریم.

وقتی دکتر سوادکوهی متخصص قلب کودکان تشــــخیص داد دختر کوچکمان بیمــــاری قلبی نیز دارد و هرچه زودتر باید وی را به یکی از بیمارستان های تهران انتقال دهیم، خیلی زود با خانواده بلیت هواپیما گرفتیم و راهی تهران شدیم. هنوز دقـــایقی از پرواز نگذشته بود که حال «مروه کوچولو» بدتر شد و همه مسافران و مهمانداران بخصوص خلبان در فکر سلامت دخـــترمان بودند. خلبان وقتی تصمیم گرفت در فرودگاه بین المللی کرمان فرود اضــــطراری کند من اصرار داشــــتم زودتر به تهران برود و فرود اضطراری نکند تا شاید در تهران بتوانم وی را معالجه کنم.

البته خواست خدا بود و از همه بخــــصوص مهمانداران، خلبان، مسافران، اورژانس و عوامــــل فرودگاه بیــــن المللی کرمان و بیمارستان که سعی و تلاش داشتند به ما کمک کنند سپاسگزارم. انگار خدا تصمیم داشت من و همــــسرم امتحان سختی راا پشت سر بگذاریم.
مطالب جدید