پیامک های عاشقانه جدید

پیامک های عاشقانه جدید

 

ذهنـــم فلـــــج می شود

(عغاتع) وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ادمها دو دسته اند بقیه و تو(خنمخ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عشق۳حرفه، دوست 4 حرفه، احساس 5 حرفه اماتوحرف نداری(معهت).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مساحت خلوتم را پر کن ، عمودی یا افقی فرقی نمیکند

(ئنوف)همین که ضلعی از چهار دیواری ام باشی کافیست

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دلت آیینه ی ایثار عشق است.نگاهت معنی بیدار عشق است.تو درآبادی دل خانه داری تو را دیدن همان دیدار عشق است(خزقذ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند ، بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره(ئردذ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تو نباشی بهشت هم برود به جهنم(ذفغر)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سکه زندگیم شیر ندارد اما همین خط را دوست دارم که مرا به تو وصل میکند(ئطرز).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تو! همان شقایق معروف شعر خوب سهرابی! تا تو هستی،زندگی باید کرد(فقره)…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انقد که فکرشو میکنی دوستت ندارم،

(وصقث)چون اونقدر دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عشق ღ یعنی:

وقتی نیستش، به یادشی و میخوای باهاش باشی

وقتی باهاشی، همش میخوای نگاش کنی(دغعر)

وقتی نگاش میکنی، دوست داری از ته دلش شاد باشه

و وقتی داری نگاش میکنی و میفهمی از ته دل خوشحاله، عاشقترشღمیشی... ودستش میگیرےُ باهم قدم میزنید...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دلت بخواد... دلت نخواد... من عشقمو میریزم زیر پات(حطثق) ♥
مطالب جدید