اس ام اس غمگین جدید 93

اس ام اس غمگین جدید 93

 

به من مجوز چاپ نمی دهند(سایت تهران فــــان)

میگویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست

اما من فقط خاطراتم را نوشته بودم

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعضی اوقات فکر می کنم که(سایت تهران فــــان)

شاید بهشت خاطرات گذشته باشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

باران سربی میشود وقتی نیستی(سایت تهران فــــان)

میریزد بر سرم خاطراتت

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(سایت تهران فــــان)از سرم دست برنمی دارند خاطرات خوش نداشته ام !

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

من ازت خاطره دارم وقت بارون …(سایت تهران فــــان)

این خودش درد کمی نیست !

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

به صدایت که معتاد شدم رفتی(سایت تهران فــــان)

حالا هر روز خاطره تزریق می کنم

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعضی وقت ها شریک تمام خاطراتت(سایت تهران فــــان)

فقط یک شماره ی خاموش است

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

هی لعنتــــی !

مـــن مــــــی روم !

تـــو مـــــی مــــانــی بــا دنـیــایـــی از خــــاطـــــرات(سایت تهران فــــان)

راســتـــی آن روز کـــــه دلـــــداده تــو شــــدم یــادت هست ؟

از آن جــا بـــه بـــعــدش را پـــاک کــــن !

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

اینجا کسی بر زمین افتاده(سایت تهران فــــان)

تو با خاطراتت از رویش رد شدی و رفتی

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم !(سایت تهران فــــان)

من فقط با خاطراتت زنده ام !

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

من برایت خاطره ساختم

امّا آخرش چه ؟(سایت تهران فــــان)

تمام زندگی ام را باختم

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

مـَردُم چـه میفهمند

از قاب ِخالی ات کـنج اتـاقـم(سایت تهران فــــان)

خـاطـرات تـوست کـه ورق مـیـزند نـگـاهـم را بـه نـقـش آفــرینی
مطالب جدید