زیباترین داستان عاشقانه به اسم شرط عشق

زیباترین داستان عاشقانه به اسم شرط عشق

 

دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد. ، سایت تهران فان ،نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبت هایش از درد چشم خود نالید.

بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند.

مرد جوان عصازنان به عیادت نامزدش می رفت و از درد چشم می نالید.
، سایت تهران فان ،
موعد عروسی فرا رسید.

زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود و شوهر هم که کور شده بود.، سایت تهران فان ،

مردم می گفتند چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد.

۲۰ سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت، مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود.، سایت تهران فان ،

همه تعجب کردند.

و مرد گفت: "من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم"، سایت تهران فان ،
مطالب جدید