اس ام اس به سلامتی دوست و رفیق

اس ام اس به سلامتی دوست و رفیق

http://up.rozfun.ir/up/forumi/pic2/besalamatid.jpg

اس ام اس به سلامتی دوست و رفیق و جدیدترین پیامک های بامعرفتی و رفاقتی را در این مطلب بخوانید و برای دوستان تان ارسال کنید…

سلامتی استادی که سر جلسه امتحان دید برگم سفیده
اومد در گوشم گفت نگران چی هستی؟ اسمتو بنویس بقیش با من!
ولی حیف بیدار شدم بقیه خوابمو ندیدماس ام اس سلامتی رفیق و دوستسلامتی کسایی که
به پای هم پیر شدن ولی از هم سیر نشدناس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی ملخ
همین جوری الکی !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی میخی که
هرچی تو سرش زدن خم نشد !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی رفتگری که دیشب تمام شهر مهمون خونش بودن
بدون کوچکترین مراعاتی خوردن، ریختن، پاشیدن، سوزوندناس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی رفیق
که آخرش فقط رفاقتاست که می مونهاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی اخلاق که
فکر کنم این ترمم حذفش کنماس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود
و تا آخرش با ما سوخت و ساختاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی پنگوئن که
یه وجب قد داره ولی لاتی راه میرهاس ام اس سلامتی رفیق و دوستدقت کردی روی کیبرد ها I و U کنار هم هستن ؟
به سلامتی سازندشاس ام اس سلامتی رفیق و دوستسلامتی اونایی که موندن زیر آواری که
یه روزی محکمترین تکیه گاهشون بوداس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی دزد دریایی
که همه رو با یه چشم میبینه !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستمادر تنها کسی است که
می توانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی
و مطمئن باشی که هرگز انتقام نمی گیرد !
سلامتی همه مادرااس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کلاغ
نه به خاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیشاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی پرنده مهاجری که
به خاطر یار زخمیش مهاجرت نکرداس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی اشک که
وقتی میاد طرف خالی میشه و بقیه پراس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی عشق که
تلخیش شیرین بود و شیرینیش تلخاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی مرام
که امروز تازه معنیش رو فهمیدماس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی راه
که آخرش معلوم نیست به کجا میرهاس ام اس سلامتی رفیق و دوستیک وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه
و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی
به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستسلامتی سیگارم
که تا می بینه حالم بده آتیش می گیرهاس ام اس سلامتی رفیق و دوستسلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه
تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش پشت کرد
و به هیشکی پشت نکرداس ام اس سلامتی رفیق و دوستسلامتیه اونایی که الان دلشون گرفته
از تجربه تلخشون و تنها موندن با هزار تا اما و اگر !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست
اما می خندن که حال بقیه گرفته نشهاس ام اس سلامتی رفیق و دوستسلامتی اون قوی که زمین خورد
تا اون ضعیف زمین نیفتهاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که عاشق دریا بود اما قایق نداشتاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که دلباخته سفر بود اما همسفر نداشتاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که زجر کشید اما ضجه نزداس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که زخم داشت ولی ناله ای نکرداس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که نفس میکشید اما همنفس نداشتاس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که خندید ولی غمش را کسی نفهمید !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی اونایی که اسکار نگرفته همه مون را فیلم کردنداس ام اس سلامتی رفیق و دوستبه سلامتی کسی که بهش زنگ میزنی خوابه
ولی واسه این که دلت رو نشکنه میگه خوب شد زنگ زدی
باید بیدار میشدم !
مطالب جدید