فال روز دوم اردیبهشت 1393

فروردین:

بهره ی زیادی از امروز نمای برید. ممکن است با مسئولیت های اضافه، فاشار کاری کسی دیگر، درگیری بی خود، ناتوانی در تمرکز و آشوب در همه چیز ماواجه شوید. شوروشوقتان در حال کم شدن است و هیاچ کاری درباره ی آن نمی توانید باکنید.

اردیبهشت:

فضای پایدار امروز پیشینه خارق العاده ای برای برگشت به ریتم نرمال زندگی فاراهم می کند. روزتان در دیگر جنبه ها نی پر ز موفقیت خواهد بود. باید مطمئنتان کانیم که همراه با کسب و کار، فرازندان و زندگی عشقیتان همه چیز بهتر خواهد شد.

خرداد:

امروز انرژیتان کم است. بعلاوه تامایل به هدر دادن این انرژی کم نیز دارید. جروبحث نکنید و از خود یا افراد اطرافتان انتظار زیاد نداشته باشید. تلاشتان برای درگیر شدن در همه چیز مماکن است منجر به خاستگی، احساس ناخوشی و نداشتن تمرکز می شود.

تیر:

امروز کاراییتان با عطشتان برای تنوع، بویژه در نایمه اول روز، ترکیب می شود. در تلاشتان برای یافتن ماجراجویی، ممکن است سفری را با یک هدف شاروع کنید که خوب تعریف نشاده است. همچنین ممکن است تمرکزتان روی یافتن اطلاعات اضافه باشد.

مرداد:

ممکن است در کیف پول و حساب بانکیتان آشوب به پا شود، بویژه در حساب های ارزیتان. سعی نکنید که از این اختلال دور شوید. همچنین هیچ کار بی حسابی را انجام ندهید زیرا شرایط بدتر خواهد شد.

شهریور:

قالب ذهنی و سلامتی جاسمانی امروز تاثیر بزرگی روی کارهایتان دارند. هامچنین فضای خانه و شرایط روابط خانوادگی تاثیر قوی روی شما خواهند داشت. ممکن است با والدین، افراد دیگر، مدیریت، هامسر و غیره مشاجره کنید.

مهر:

روشن فکری که ویژگی شاماست به راحتی توسط نگرانی های مخافیتان سد می شود. ممکن است درمورد زیادی جزییات واضح یا مسایل مخفی که به انها علاقه دارید احساس عدم قاطعیت کنید.

آبان:

امروز صبح ممکن است خودتان را در حالتی بیابید که که به سامت دیگران یا دانش کشیده می شوید. ممکن است بی هیچ دلیلی چرخه اجتماعی ماعمول خود را گسترش دهید. ممکن است چیز جالبی یاد باگیرید یا با یک فرد جالب آشنا شوید.

آذر:

نیمه اول روز برای شاما مفیدتر است. به منظور اجتناب از افزایش مشاجرات حرفه ای و استاد باشید و سایاست داشته باشید. از امروز استفاده کنید تا جزییات بیشتری را به برنامه قدایمیتان اضافه کنید یا درمورد ایده های خودتان یا افراد دیگر با افراد مخالف بحث کنید.

دی:

امروز پایروی از برنامه سفت و خشک مشکل ساز خواهد بود. کارتان در هناگام روز ممکن است محدود به ساعات کاری نباشد. ممکن است بیشتر از کار واقعی درگیر ارتباطات باشید. مالاقات های کاری با تعداد زیادی شرکت کننده ممکن است نتایج مورد انتظار ناداشته باشد.

بهمن:

وقت خوبی برای تخیلات آزاد و گسسته نیاست، ولی وقت خیلی خوبی برای آزمایش کردن ایده های عجیب است. یاد بگیرید که بصورت انتقادی فکر کنید. این کمک می کند که از اشتباهات ناامید کنانده قبل از وقوع اجتناب کنید. اگر الهامات شما توسط ملاحظات عملی صاورت می گیرد به احتمال زیاد به اندازه کافی قوی نخواهند بود.

اسفند:

امروز برای آغاز های جادید یا برنامه های جدید مناسب نیاست. کمال گرایی درونی، قطع ارتباط با واقعیت و نداشتن ثبات و دقت ممکن است ریشه ی تمام مشکلاتتان باشند. ممکن است یکه بار دیگر از شاریک، معلم، یک هدف تعیین شده یا یک محل اقامت انتخاب شاده ناامید شوید.
مطالب جدید